Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja Pravne pisarne KOTNIK, mag. Karmen KOTNIK s.p.

 

Uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki na spletnem mestu www.pravnapisarnakotnik.si(v nadaljnjem besedilu: ponudnik), po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ne glede na to, ali gre za odplačno ali za neodplačno pridobitev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

 

Podatki o ponudniku

Firma: Pravna pisarna KOTNIK, mag. Karmen Kotnik s.p., pravno in poslovno svetovanje, mediacija
Sedež: Grajski trg2, 2327 Rače

Spletni naslov: www.pravnapisarnakotnik.si

Elektronska pošta: info@pravnapisarnakotnik.si

Telefon: 031 377 057

Ponudnik je vpisan v AJPES; matična številka: 8707162000

Ponudnik ni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV), davčna številka je 31911510.

 

Pravni nasvet po e-pošti

Ta del splošnih pogojev velja za storitev Pravni nasvet po e-Pošti, ki je uporabniku dostopna na povezavi: www.pravnapisarnakotnik.si/e-nasvet

Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) s klikom na gumb “Pošlji” pod obrazcem, s katerim pošlje vprašanje za nasvet, sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.

Storitev je plačljivi pravni nasvet, ki se izdela glede na vprašanje in glede na njegov opis okoliščin in ga uporabnik prejme na svoj e-naslov.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik na portalu pošlje podatke preko za to namenjenih kontaktnih obrazcev.

Cena storitve Pravnega nasveta po e-Pošti je navdena na spletni podstrani skupaj z opisom storitve. Navedena cena ne vsebuje 22% DDV, ker ponudnik ni davčni zavezanec. Cena vsebuje izdelan nasvet glede na vprašanje in informacije, ki jih posreduje uporabnik. Dodatni odgovori, ki jih uporabnik zahteva po prejeti storitvi, na podlagi novih informacij, se zarčunajo dodatno, skladno s predhodnim dogovorom med ponudnikom in uporabnikom.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da lahko ponudnik v primeru, da vprašanje uporabnika ni jasno postavljeno, da je preobsežno, prezahtevno, ali kakorkoli drugače neprimerno, po svoji presoji zavrne, ter nanj ne odgovori, brez da bi moral za to navesti razlog. V tem primeru ponudnik storitve uporabniku ne zaračuna, v primeru, da je bila storitev že plačana, pa mu plačilo vrne v roku (2) dveh delovnih dneh.

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v 48 urah od prejema plačila predračuna.

V primeru, da ponudnik oceni, da uporabnikovo vprašanje presega okvire storitve oz. je preveč kompleksno, da bi uporabniku lahko ponudil kvaliteten odgovor, lahko enostransko odstopi od pogodbe (ne opravi storitve), pri čemer mora v roku (2) dveh delovnih dneh uporabniku vrniti morebitno predplačilo.

Ponudnik lahko od uporabnika zahteva dodatne informacije in pojasnila, ter tudi podaljša rok za odgovor, pri čemer mora za to dobiti predhodno soglasje uporabnika.

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik.

Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.

Informacije o ponudniku:

Firma: Pravna pisarna KOTNIK, mag. Karmen Kotnik s.p., pravno in poslovno svetovanje, mediacija
Sedež: Grajski trg2, 2327 Rače

Spletni naslov: www.pravnapisarnakotnik.si

Elektronska pošta: info@pravnapisarnakotnik.si

Telefon: 031 377 057

Ponudnik je vpisan v AJPES; matična številka: 8707162000

Ponudnik ni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV), davčna številka je 31911510.

 

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe:

 1. Pošiljanje podatkov preko kontaktnega obrazca
 2. Prejem e-pošte s predračunom
 3. Plačilo predračuna.

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Izdaja računa

Uporabnik se strinja, da ponudnik izda račun v elektronski obliki in mu ga posreduje na njegov e-naslov.

Ponudnik izda račun v fizični obliki in mu ga posreduje na njegov fizični naslov, na zahtevo uporabnika ali v kolikor ne poseduje podatkov o uporabnikovem elektronskem naslovu.

 

Odstop od pogodbe

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikovuporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe. Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov Pravna pisarna KOTNIK, mag. Karmen Kotnik s.p., Grajski trg 2, 2327 Rače oz. na e-naslov: info@informiran.si.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Izključitev odgovornosti za škodo

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih inforamcij, vendar izrecno poudarja, da so informacije na portalu uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih informacij dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih informacij. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nedosegljivosti spletnega mesta www.pravnapisarnakotnik.si.

Uporabnik je seznanjen z nevarnostmi, ki jih zanj (poleg dejstva, da gre za kršitev avtorske pravice ponudnika) predstavlja predelava (spreminjanje, dopolnjevanje itd.) informacij izven ponudnikovega portala.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo osebnih in drugih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov – Ponudnik:

Firma: Pravna pisarna KOTNIK, mag. Karmen Kotnik s.p., pravno in poslovno svetovanje, mediacija
Sedež: Grajski trg2, 2327 Rače

Spletni naslov: www.pravnapisarnakotnik.si

Elektronska pošta: info@pravnapisarnakotnik.si

Telefon: 031 377 057

Matična številka: 8707162000

Davčna številka je 31911510.

Kontakti za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
tel.: +386 31 377 0517

e-pošta: info@pravnapisarnakotnik.si

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Upravljavec zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Vaši podatki, ki jih vnesete v spletni e-obrazec za povpraševanje, so shranjeni na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:

 • Pravica do pozabe– v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkovali njihov popravek, izbris, vložiti pritožboali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelaveosebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti– posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije– posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvrženukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja– posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo.

 

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto www.pravnapisarnakotnik.si, s katerim upravlja Pravna pisarna Kotnik, mag. Karmen Kotnik s.p., uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. ločevanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Ime piškotka Trajanje Namen/funkcija
ASP.NET_SessionId do zaključka seje Ta piškotek omogoča trajanje spletne seje. Omogoča povezavo med našo spletno stranjo in Vašim računalnikom in je ključen za uporabo naših storitev, saj omogoča uporabo e-obrazcev.
docdata
docid
docdate
1 leto Ti piškotki omogočajo shranjevanje podatkov, ki jih uporabnik vnese v posamezen e-obrazec. Podatki so zavarovani in šifrirani, ter dostopni le uporabniku.
BasicSettings trajen Ta piškotek omogoča prilagoditev kulturnih nastavitev spletnega portala Vaši uporabi, torej jezik v katerem se Vam portal prikaže. V Vašem primeru je to slovenščina.
inform 6 mesecev Ta piškotek omogoča delovanje ostalih funkcij, ki jih portal prilagodi uporabniku, denimo zapis datuma in ure, poleg tega omogoča tudi delovanje našega partnerkega (affiliate) programa, saj omogoča povsem anonimno beleženje napotitvenega naslova, s katerega je bil uporabnik nopoten na portal.
cookieCheck do zaključka seje Ta piškotek preveri ali ima Vaš brskalnik omogočene spletne piškotke.
cookiesDirective
cookiesDisclosureCount
1 leto
1 dan
Ta piškotka omogoča upravljanje z dovoljenji, ki jih uporabniki dajete glede uporabe piškotkov na portalu.
__utma 2 leti Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za razlikovanje različnih uporabnikov in spletnih sej.
__utmb 30 minut Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ponovnih obiskov obiskovalca.
__utmc do zaključka seje Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ali je obiskovalec ponovno obiskal portal.
__utmz 6 mesecev Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev vira s katerega je obiskovalec prišel na portal.
Več o piškotkih Google Analitics lahko preberete tu…
__atuvc 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za prikaz števca, ki prikazuje kolikokrat je bila posamezna spletna stran “deljena” v socialnih omrežjih.
uid 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
uit 1 dan Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
dt 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določanje poteka ostalih piškotkov ponudnika AddThis
Več o piškotkih AddThiss lahko preberete tu…
UID neomejeno Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. Piškotek služi za razlikovanje med posameznimi napravami, ki zahtevajo dostop do spletnega mesta.
Nameni obdelave zbranih podatkov, ki se pridobijo s pomočjo piškotka, so:
– štetje prikazov oglasov
– omejevanje števila prikazov oglasov
Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega podatka o uporabniku.
_iAdT do zaključka seje Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec zbira podatke o tem, kdaj, koliko časa in kolikokrat je bil spletni oglas prikazan na posamezni napravi. Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega. podatka o uporabniku.
id 2 leti Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije Goldbach Audience d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec vodi statistiko ogledov oglasov.
__cfduid 2 leti Ta piškotek omogoča uporabo spletnega klepeta preko ponudnika Zopim.
__zlcid 1 leto Ta piškotek v klepetu ponudnika Zopim zabeleži ID posameznega obiskovalca.
Več o piškotkih Zopim lahko preberete tu…
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmv,
__utmz
2 leti
30 minut
trenutna seja
6 mesecev
6mesecev
To so piškotki spletnega ponudnika Disqus. Omogočajo delovanje komentiranja člankov objavljenih na portalu. Omogočajo individualizacijo posameznega komentatorja (dodelijo mu posamezen ID), dodajanje ter zapis komentarjev.
Več o piškotkih Disqus lahko preberete tu…
cx_id dve leti od zadnjega obiska domena: .contentexchange.me; vsebina: id uporabnika
Storitev BehaviourExchange (v nadaljevanju: BehaviourExchange) uporablja piškotke za zbiranje  analitičnih in uporabniških podatkov za lastne potrebe, s ciljem izboljšanja izkušnje uporabnika. S  pomočjo piškotkov BehaviourExchange zbira tehnične podatke (o vrsti naprave, operacijskemu  sistemu, internetnemu brskalniku oziroma domeni, preko katere ste prišli na spletno stran), s  pomočjo katerih lahko oblikujemo in nadgrajujemo našo storitev tako, da je čim bolj bolj  učinkovita in prijazna uporabnikom. BehaviourExchange piškotki pošljejo neosebne podatke in  ne razkrivajo vaše identitete, temveč zbirajo splošne podatke o obisku in načinu uporabe spletne  strani, ki uporablja našo storitev.  Navedene tehnične in neosebne podatke zbiramo za lastne tržne raziskave in za izboljšanje  uporabniške izkušnje. Podatkov, pridobljenih s pomočjo piškotkov ne prodajamo, niti jih ne  delimo z drugimi, razen, če to ni zakonsko zahtevano s strani pristojnih državnih organov.
XclaimCookie 1 leto Upravljalec: Avus d.o.o.
Piškotek je namenjen merjenju števila prikazov in klikov na oglase. Piškotek ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.

Če ste se že strinjali z uporabo piškotkov na portalu www.pravnapisarnakotnik.si
in ste si vmes premislili, kliknite tu:
Izbriši piškotke na www.pravnapisarnakotnik.si

 

Končna določba

Ti splošni pogoji veljajo od 1.9.2020 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.