Delovna razmerja in kadri

Delovna razmerja in kadri

Na področju delovnega prava in kadrov svetujemo delodaljalcem in delavcem glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja, odnosov med delodajalcem in delavcem, pogojev dela, pogodbenega urejanja delovnega razmerja in prenehanja delovnega razmerja.

Delodajalcem svetujemo in pripravimo vse akte, ki so potrebni za urejanje delovnih razmerij (splošne akte, pogodbe o zaposlitvi, druge vrste pogodb povezanih z delovnim pravom…).

Svetujemo in sodelujemo v disciplinskih postopkih ter postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi.
Nudimo pravno svetovanje in pomoč na področju prava socialne varnosti in sicer pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanje. Svetujemo in pomagamo v postopkih pred centri za socialno delo, Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ponujamo pravno svetovanje upravičencem do uveljavljanja socialnih pravic (pravica do pokojnine, pravica do denarnih pomoč, pravica do drugih socialnih pravic, pravice iz naslova dela..).

Naše storitve s področja delovnega prava zajemajo:

Pravno svetovanje in pomoč delodajalcu:

• pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava
• svetovanje in vodenje postopkov zaposlitve od objave prostega delovnega mesta do sklenitve pogodbe o zaposlitvi
• prijava/sprememba/odjava v socialna zavarovanja
• svetovanje pri zaposlovanju invalidov in vodenje postopkov
• svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi
• svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
• svetovanje in sodelovanje pri pripravi internih splošnih aktov, pravilnikov in drugih aktov delodajalca
• pomoč pri spremembi ali sklenitvi nove pogodb o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin, priprava aneksov k pogodbi
• svetovanje in sodelovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskih postopkov
• svetovanje glede varstva pri delu in pogojev dela
• priprava pogodb o zaposlitvi, priprava avtorskih pogodb, pogodb o delu, pogodb o začasnem/občasnem delu, o medsebojnem sodelovanju
• priprava odločb o odmeri letnega dopusta, izdelava potrdil, sklepov, obvestil, izdelava letnega razporeda delovnega časa, izdaja sklepov o izplačilu jubilejne nagrade, o izplačilu solidarnostne pomoči, izdaja napotnic za zdravniške pregled pred nastopom dela in obdobne zdravniške preglede
• priprava kriterijev za odmero letnega dopusta, priprava obvestil o odmeri letnega dopusta
• pomoč pri izvajanju letnih razgovorov
• svetovanje in pomoč pri izpeljavi postopkov prenehanja pogodb o zaposlitvi:
– pomoč in svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi delodajalca in delavca
– pomoč in svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi
– pomoč in svetovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskega postopka ter izdaji vlog med postopkom
• vodenje, spremljanje in ažuriranje kadrovskih evidenc
• priprava dokumentacije za invalidsko komisijo
• svetovanje in zastopanje delodajalca pri invalidskih postopkih
• svetovanje v inšpekcijskih postopkih

Svetovanje in priprava internih aktov in pravilnikov:

 •  Pravilnik o letnem dopustu
  • Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (za posamezno sistemizirano delovno mesto je možno pripraviti tudi splošen ali podroben kompetenčni model in/ali KPI)
  • Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobingom
  • Pravilnik o ugotavljanju uživanja alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc delavcev
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in vzpostavitev kataloga zbirk osebnih podatkov
  • Letni razpored delovnega časa (letni koledar)
  • Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu
  • Pravilnik o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja (pripravništvo, poskusno delo, izobraževanje, delovni čas, odmori in počitki, nadurno delo, evidentiranje delovnega časa, službene poti, letni dopust, bolniške odsotnosti, uporaba službenih vozil in telefonov, disciplinska in odškodninska odgovornost …)
  • Pravilnik o plačah, napredovanju in nagrajevanju zaposlenih
  • Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustu
  • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
  • Pravilnik o uporabi službenih vozil
  • Pravilnik o uporabi službenih telefonov…

Pravno svetovanje in pomoč delavcu:

 • v postopkih za varstvo pravic
  • pri pripravi zahtev za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja
  • pri pripravi tožb, pritožb in drugih vlog v individualnih delovnih sporih: spori za prenehanja delovnega razmerja, spori o premoženjskih in drugih pravicah iz delovnega razmerja
  • pravno pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi
  • pravno pomoč in svetovanje v primeru redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • pravno pomoč in svetovanje v zvezi z mobingom
  • pravna pomoč v postopkih z denarnimi zahtevki (izplačilo plače, regresa, dodatkov, odškodnine, odpravnine)…