Mediacija

Mediacija

Družinski zakonik, ki je bil sprejel v letu 2017, je prinesel pomembno novost, in sicer možnost mediacije v družinsko pravnih zadevah tudi pred začetkom sodnega postopka.

Prvenstveno se mediacija izvaja pred začetkom sodnega postopka z namenom oblikovati predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.

Mediacija je način mirnega in strpnega reševanja sporov ob pomoči tretje osebe – mediatorja. Mediator nima pooblastil za odločanje, temveč strankama pomaga pri ponovni vzpostavitvi komunikacije in pri samostojnem reševanju njunih težav. Mediator mora pri mediaciji vselej upoštevati načelo največje otrokove koristi.
Mediator je strokovno usposobljena in kompetentna oseba za vodenje in izvajanje formalne mediacije. V svoji vlogi je mediator nevtralen in nepristranski, ki skrbi za spoštljivo in konstruktivno komunikacijo med udeleženci – medianti ter jim v procesu mediacije (ob pomoči ustreznih metod in tehnik) omogoča iskanje in odkrivanje sprejemljivih rešitev za obe strani.

Vključitev v mediacijo je vedno prostovoljna. Vanjo se ponavadi stranke vključijo, kadar želijo hitro rešitev spora, če želijo ohraniti ali izboljšati medsebojne odnose (kadar so v trajnem osebnem ali poslovnem odnosu), kadar želijo visoko zaupnost postopka in vsebine mediacije, če se želijo izogniti dolgotrajnim in dragim postopkom na sodišču, kadar rešujejo ločitvene in druge družinske probleme, želijo urejati stike z otroki, premoženjske zadeve…

Cilj mediacije je vedno obojestransko zadovoljstvo z doseženim dogovorom glede sporne zadeve, posledično pa se lahko izboljšajo tudi medosebni odnosi, ponovno se vzpostavi morebiti prekinjena komunikacija, izboljša se sodelovanje, odpravijo se razlogi za stres in nezadovoljstvo …

Zelo je pomembno dejstvo, da se z vključitvijo v mediacijski postopek nič ne tvega. Vsekakor lahko stranke vedno pridobijo, kadar rešijo spor, izboljšajo odnos in sodelovanje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v mesecu maju 2020 na podlagi javnega poziva izdalo seznam zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.
Mediacija se pri zunanjem izvajalcu mediacije izvaja na predlog strank.

Mag. Karmen Kotnik je na seznamu zunanjih izvajalcev mediacije, ki se izvaja po Družinskem zakoniku, pod okriljem pristojnega Centra za socialno delo